Hiroyuki Kito, RDT

Chief Ceramist, Cusp Dental Supply, Nagoya, Japan